Comunicat 12-227, El Pla Director Urbanístic de l'Activitat Sant Marçal-Cal Vies, 31.07.2019

En data, 29/6/2018, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre: “INICIAR el procediment de formulació del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies que tindrà per objecte, d’acord amb el que preveuen els articles 56 i 157.bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, delimitar i ordenar un sector d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància econòmica en els municipis de Castellet i la Gornal, l’Arboç i Castellví de la Marca, en coherència amb els objectius del Pla director territorial de l'Alt Penedès i del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. “El pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies té per objecte establir les condicions urbanístiques per possibilitar l’emplaçament de nova activitat econòmica emmarcada dins l’àmbit de l’eix central d’infraestructures i en òrbita de la futura plataforma intermodal de mercaderies del Logis Penedès.”  

Avui dijous 31 de juliol el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públic una nota de premsa amb el titular: “El Govern impulsa una nova àrea d’activitat econòmica al Penedès”, i el subtitular: “Es proposa un polígon de 110 hectàrees entre els municipis de l’Arboç, Castellví de la Marca i Castellet i la Gornal que aprofiti les bones comunicacions viàries i ferroviàries de la zona”. En el document de la memòria del Pla Director Urbanístic podem llegir: “El predomini dels relleus suaus i la connectivitat a les xarxes de mobilitat configura un territori apte pel desenvolupament econòmic, industrial i logístic d’alta capacitat, en un punt estratègic pròxim a la futura estació intermodal de mercaderies LOGIS Penedès i fora de l’àmbit de congestió de la xarxa de l’entorn de Barcelona i de Tarragona, que es veu reforçat per les infraestructures de gran capacitat i vertebració territorial que hi transcorren, ja siguin viàries (autopista AP7 i carretera N340) o ferroviàries (xarxes convencional i d’alta velocitat)”. 

El Pla director territorial de l'Alt Penedès aprovat pel Govern de Catalunya en data 16 de setembre de 2008, establia la formulació del Pla director urbanístic de l’eix central del Penedès, que abastava tot l’eix de l’AP-7 des de Gelida fins a Castellet i la Gornal. En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona, que abasta la comarca de l’Alt Penedès, en què estan inclosos els municipis de Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca. La disposició transitòria tercera del PTMB fa remissió expressa a l’aplicabilitat del PDTAP en tant no sigui formulat el planejament territorial corresponent a l’àmbit funcional del Penedès, actualment en tràmit. Per altra banda, cal afegir que els terrenys de l’Arboç, com a part de la comarca del Baix Penedès, estan inclosos dins el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010, el qual identifica aquests sòls com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva 

Des de l’entitat PRO VEGUERIA PENEDÈS, volem manifestar la nostra sorpresa i perplexitat, davant d’aquest intent d’adaptació del planejament vigent, que no van ser comentades pels representants del Departament en el passat Congrés Art i Paisatge, fet que considerem que hauria sigut el normal  en el seu discurs de transparència….  Demanem públicament que és paralitzi qualsevol intent de modificació dels plans vigents fins l’aprovació del Pla Territorial parcial del Penedès, després de ser aprovada al Parlament, la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 223/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i que al cap de més de 9 anys, és faci públic d’una vegada l’avantprojecte, que ve sofrint un retard injustificable I ens preguntem, com afectaria a l’eix central d’infraestructures, a la xarxa viària i ferroviària? Com afectaria al Pla d'espais d'interès natural (PEIN) i al Catàlegs de Paisatges? Ens cal crear noves àrees industrials en aquets espais, quan al Penedès tenim polígons amb molt de terreny buit? 

El passat 17 de juliol és va iniciar la fase de participació pública fins el 30 de setembre; en aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s’adreça la consulta poden fer les seves aportacions. Del 30 de setembre fins el 30 de novembre serà  la fase de tancament; en aquesta fase l’òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar. Són espais d'interlocució telemàtica entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives, ja sigui a través de processos participatius o d'espais estables de participació. (https://participa.gencat.cat/processes/calvies). Tot i que és la Generalitat qui ho tira endavant i qui ho executa, l’Ajuntament de Castellví de la Marca vol que tothom hi pugui dir la seva. És per aquest motiu que el proper 4 de setembre es realitzarà una audiència pública amb el Sr. Josep Armengol, sub-director general d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà de la Generalitat de Catalunya, on s’exposarà el projecte i s’obrirà un espai de participació entre el veïnat.