Comunicat 7-222, Presentem al·legacions al PDUI de la ròtula de Martorell-Abrera, 12.11.2018

El passat 19 de juny el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar l’inici

del període d’informació pública, durant 45 dies (fins al 24 de setembre), del Pla

director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, per tal

que els ciutadans, institucions i ajuntaments afectats puguin presentar les

al·legacions que considerin oportunes.

 

El PDUI articula els sistemes viari i ferroviari i conjuga aquestes infraestructures

amb l’objectiu de millorar la connectivitat territorial i reduir l’impacte ambiental

de la mobilitat, en un àmbit molt tensat per la seva condició de lloc cruïlla i de

porta de la regió metropolitana. Aquesta articulació té una incidència sobre el

Penedès, i per això ens cal presentar les corresponents al·legacions, que

justifiquem i detallem en el document adjunt.

 

AL·LEGACIONS:

 

1- No acceptar cap al Penedès l’autovia “Quart Cinturó”, és a dir una via que serviria perquè milions de vehicles tan sols utilitzessin el Penedès per passar de nord a sud del país. És una via redundant respecte l’ AP7. Això no treu la millora de les carreteres existents per dotar de bona accessibilitat a la zona de Masquefa-Sant Llorenç d’Hortons, com proposem per tota la Vegueria.

2- Reclamar una revisió del sistema del flux de mercaderies per ferrocarril

de tota la península, de manera que l’eix vertebrador passi, des del sud

cap a Igualada i Barcelona, formant una variant respecte a la intensa zona

metropolitana entre Tarragona i Barcelona i el seu espai de connexió molt

saturat. És un greu error de planificació proposar que tota la circulació de

mercaderies de la península es connecti amb Europa passant pel corredor

ferroviari de Tarragona a Castellbisbal.

 

3- Preveure una plataforma intermodal de connexió tren / carretera en

aquesta Ròtula de Martorell-Abrera.

Des de la PVP fem una crida a totes les institucions i agents socials de la

Vegueria Penedès perquè estudiïn la nostra proposta i s’hi adhereixin si així ho

creuen adient. Dèiem en el comunicat 6-221 del 24 de juliol: La planificació,

gestió i qualitat de les infraestructures han de tenir una visió global, si el que

volem realment és millorar la capil·laritat interior viària i ferroviària i

potenciar l’accessibilitat externa del Penedès.

 

 

L'expedient restarà a disposició de les persones interessades a la seu de la

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, avinguda Josep

Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, a la

pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat

(http://territori.gencat.cat/informaciopublica) i al Tauler Electrònic de la

Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/)

 

** Document: al-legacions-rotula-martorell-abrera.pdf.

 

PRO VEGUERIA PENEDÈS
vegueriapenedes.cat
c/ Escorxador 19, 20 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. (Núm. 62516 – data 09/01/2018)