Comunicat 141 - Al.legacions a l'avantprojecte de llei de l'organització veguerial de Catalunya

31.12.2009


Davant la publicació al número 5525 del DOGC del 14.12.2009 de l’edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de l’organització veguerial de Catalunya, i en el termini que especifica l’edicte de publicació,

aquesta Plataforma manifesta: 

PRIMERA: Que consta a aquest Departament la voluntat reiteradament expressada pels governs locals actuals de les quatre comarques penedesenques  (Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia), de formar part, en una propera organització territorial de Catalunya, de la Vegueria del Penedès, de la qual cosa els plens municipals de 63 dels 73 municipis possibles i els 4 Consells Comarcals implicats en van fer aprovació en llurs plenaris, i tramesa de l’acta del mateix al Departament.

SEGONA: Que, ja d’entrada, aquestes manifestacions del territori superen amb molt els requisits previstos en l’articulat de l’avantprojecte quant a la modificació i creació de territoris veguerials, concretament els previstos en els articles 4 i 6 de l’avantprojecte.

TERCERA: Que el procés per a la creació d’una nova Vegueria, contingut a l’art. 6 i remissió al 4, fa molt difícil, per no dir impossible, la ulterior creació d’una vuitena vegueria, ja que es dóna com a necessari que els consells de vegueria cedents de municipis i comarques hagin d’aprovar, per majoria absoluta dels seus membres, aquesta nova creació.

QUARTA: Que els territoris concernits, a través dels seus representants legals i democràtics en llurs òrgans de govern local, han manifestat el rebuig a pertànyer a altres vegueries que no siguin la Penedès. Així, l’Anoia s’ha posicionat clarament contra la seva inclusió en la Vegueria Central; el Garraf i l’Alt Penedès, contra la seva pertinença a la Vegueria de Barcelona; i el Baix Penedès a la seva inclusió a la Vegueria del Camp de Tarragona, i  absolutament a favor de no restar separat  de l’Alt Penedès i el Garraf,fruit de la divisió provincial de 1.833.

CINQUENA: Que el Pacte d’Entesa, que pilota la obra de govern, no especifica el nombre de Vegueries a crear com a conseqüència de l’organització territorial. Que aquest Departament públicament i privadament ha manifestat  que la futura Llei de Vegueries no especificaria ni el nombre ni quines es crearien i que això es deixava per a un ulterior consens polític.

SISENA: Que aquesta ha de ser una Llei fruit del consens polític i territorial, pel fet de ser una Llei de País. Quant al territori, ja s’ha dit que no se’ns respecta, ans al contrari, la voluntat. Quant a l’arc polític actual, ERC, CIU, PP i Ciutadans estan per 8 vegueries. ERC, en particular, així ho ha aprovat en la darrera executiva. Quant a la resta, així ho han expressat en la sessió plenària del Parlament de Catalunya de data 16-12-2009 en aprovar l’inici del tràmit de la Proposició de Llei sobre l’Àmbit Funcional del Penedès. En aquest Ple del Parlament, ni ICV ni PSC es van oposar, a la creació de l’àmbit, embrió necessari i entitat de règim  subsidiari de la futura Vegueria. Per tant, el consens més ampli és per a la vuitena vegueria, la del Penedès.


ATESOS ELS ANTECEDENTS ES PRESENTEN ELS SEGÜENTS SUGGERIMENTS:

PRIMER: Cal seguir endavant el tràmit de l’avantprojecte de llei de l’ordenació veguerial de Catalunya, amb la inclusió -tant en l’articulat com en el seu Annex- de la Vegueria del Penedès en tant que vuitena vegueria integrada pels territoris compresos en la Proposició de Llei del reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació.

HBLE. CONSELLER DE GOVERNACIÓ, JORDI AUSÀS I COLL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
GENERALITAT DE CATALUNYA