Al·legacions de la PVP al Pla Territorial Metropolità

  • Imprimeix

Agost 2009

 

AL.LEGACIO DE LA VP AL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ

 

AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
 I D’OBRES PÚBLIQUES – BARCELONA

 

JOSEP FAURA I PUJOL, veí de Font-rubí,  (CP 8736), C/. xxxxxxxxxx, amb DI xxxxxxxxxxx,  com a president  i en representació de la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA,  amb seu al  c/. de l’Escorxador 19-21 i amb CIF G63947774  de VILAFRANCA DEL PENEDÈS, (CP.08720)  davant aquest Departament compareix i DIU:

 

Que davant l’aprovació inicial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, de data 22-05-2009, dins del període establert de dos mesos, presenta les següents

 

AL•LEGACIONS

PRIMER: ANTECEDENTS

Des de setembre de 2004, i per iniciativa de l’Institut d’Estudis Penedesencs, comença en els territoris de les actuals comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf una campanya, promoguda per la “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, reivindicativa d’una Vegueria per a aquestes comarques dins la futura organització territorial de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’Estatut d’Autonomia plebiscitat en data 18-06-2006, així com la creació i desenvolupament d’un àmbit funcional de planificació territorial per a les comarques abans esmentades.

 

Des d’aquella data, fins a 63 ajuntaments d’aquestes comarques s’han manifestat en favor d’aquestes iniciatives i ens consta que us han traslladat aquests acords, en diferents dates; així ho han fet, també, els quatre consells comarcals implicats.

 

Aquestes xifres fan superar amb escreix el 75% dels ajuntaments totals de les quatre comarques i representen més del 75% de la seva població.

 

En aquelles dates, el vostre Departament no tenia pendent d’aprovar, ni tan sols inicialment, els Plans Territorials Parcials del Camp de Tarragona, Comarques Centrals, i Metropolità de Barcelona, òbviament.

 

Igualment, el desplegament dels serveis i delegacions de la Generalitat era inexistent.

 

Les referides mocions, reitero, fins a 63, que heu anat rebent en aquestes dates, us requerien de moratòria de planificació sobre aquests territoris i d’establiment de l’àmbit Penedès.

 

Amb data 21 de juny de 2006 la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya aprovà una proposta deresolució per a la creació d’aquest àmbit. En el termini que tenia per a fer-la efectiva, aquell primer Govern va cessar i la proposta va decaure, però el nou Parlament sortit de les eleccions de 1-11-2006 va tornar a aprovar una idèntica proposta de resolució en data 5-12- 2007, la qual va arribar al termini del 15-4-2008 sense que el Govern li donés compliment. De fet, no és fins l’11 de novembre de 2008 que el Govern aprovà la memòria prèvia a la redacció de l’avantprojecte per a la creació d’aquest àmbit, si bé supeditat a la modificació del Pla Territorial General de Catalunya. Des de llavors, no es té coneixement de cap altra activitat en aquest sentit.
 

Mentrestant, el vostre Departament ha procedit a l’aprovació del PTMB, havent disposat que l’inici dels treballs fos durant els mesos de maig i juny de 2008, és a dir, ja vençut el termini per a l’establiment de l’àmbit Penedès segons el mandat parlamentari; i el Govern de la Generalitat va desplegant la seva descentralització en els set àmbits existents prescindint del que s’hauria haver establert pel que fa al Penedès.

 

SEGON: RÈGIM JURÍDIC

 

1. La regulació específica quant a la iniciativa per a l’establiment d’un àmbit de planificació es troba en la llei 23/83, concretament en el seu article 14, on estableix com a criteri que sigui sol•licitat per dues terceres parts dels municipis que, almenys, representin dues terceres parts de la població en cada una de les comarques afectades, majoria que us ha estat a bastament notificada.

 

2. La Llei 1/95 del Pla Territorial General de Catalunya ni deroga ni modifica aquest règim. No obstant això, aquest Govern tenia l’obligació de revisar-lo als deu anys, és a dir, per tot l’any 2005. Cal dir que aquest incompliment i retard és imputable al vostre Departament, que en té les competències.

 

3. Actuant per analogia, la Constitució Espanyola de 1978 fixa en els seus articles 143.2 i 151 que per accedir a constituir una Comunitat Autònoma cal l’aprovació per part de dos terços dels municipis que representin la majoria del cens electoral.

 

4. Actuant per analogia, ja l’antiga Llei 6/1987, per a constituir una comarca, fixava la majoria necessària de dos terços dels municipis, que representessin la meitat de la població, o bé la meitat dels municipis que representessin dos terços de la població.

 

5. L’Estatut de Catalunya, pendent de Sentència al T.C., tampoc no modifica en res el règim anterior.

 

6. La Llei de Règim Local de Catalunya, en tràmit, tampoc sembla que afecti i alteri aquestes majories.

 

7. L’anomenada Llei de migració de Diputacions a Vegueries, o com sigui que finalment es digui, tampoc fixa d’altres criteris pel que fa al canvi d’aquestes majories.

 

TERCER: CONTRAVENCIONS AL PLA

 

El Pla que heu aprovat inicialment no respecta la voluntat expressada pel territori a través dels seus representants democràtics i legals. La vostra iniciativa va en la direcció contrària de la voluntat que us consta manifestada. Si des de fa anys la regió Penedès us ha manifestat la seva voluntat de disposar d’un àmbit de Planificació propi; si coneixeu que els representants de la ciutadania en la seu de la sobirania nacional, que és el Parlament, així s’han manifestat en dues ocasions, cal dir que l’aprovació inicial d’aquest Pla és contrari a tota lògica i ètica democràtica. I tanmateix, el redacteu i l’aproveu inicialment conscients d’aquesta realitat, contra tota pràctica de bon govern. Si des de fa temps el que se us reclama per part d’una majoria qualificada del territori és la creació d’un àmbit Penedès, les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf no poden ser planificades dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Tot plegat incompleix els acords del Parlament abans esmentats. Incompleix el termini de revisió del Pla General Territorial -dins el seu marc podia perfectament haver-se dut a terme la creació del nou àmbit-. Incompleix la demanda territorial als efectes de l’art. 14 de la Llei 23/83. I, finalment, actueu amb abús de dret en desplegar tota la planificació reduint a un simple “tallar i enganxar” la confecció del futur Pla Territorial del Penedès.

 

QUART: CONCRECIÓ DEL QUE ES DEMANA

 

El que se us demana amb aquestes al•legacions és:

 

1. Excloure del Pla Territorial Metropolità tota referència i previsió de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, i que siguin planificades des de l’immediat Pla Territorial Parcial del Penedès, tot tenint, mentrestant, per inexistents les que heu incorporat al Pla Territorial Metropolità de Barcelona en relació a aquestes comarques.

 

2. Que de manera immediata doneu compliment a allò que des del territori i la nació se us insta, que és la creació de l’Àmbit Funcional Territorial de Planificació Penedès.

 

3. Que inicieu els treballs de redacció del Pla Territorial Penedès en coordinació amb les administracions locals de la regió i les seves entitats més representatives, partint des de zero en les seves previsions i postulats.

 

4. Que paralitzeu tota activitat dimanant del PTMB, quant a l’establiment de decisions i treballs d’execució del Pla, pel que fa a l’Alt Penedès i al Garraf, tot suspenent provisionalment qualsevol acció sobre aquests territoris derivada del Pla impugnat.

 

I en concordança amb tot el que hem exposat

 

ES DEMANA DEL DEPARTAMENT:

 

Que, tenint per lliurat aquest escrit, tingui per oposades, en temps i forma, les al•legacions que conté contra el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i, volent-les acollir, acordi portar a terme el que es sol•licita al punt Quart d’aquest escrit.


 

En nom de la Plataforma per una Vegueria Pròpia:                                                                  Josep Faura i Pujol

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 22 DE JULIOL DE 2009