Moció dels ajuntaments a favor de la creació de l'àmbit Penedès

  • Imprimeix

MOCIÓ DELS AJUNTAMENTS  A FAVOR DE L’ÀMBIT
 

MOCIÓ A FAVOR de la creació de l’àmbit funcional de planificació territorial corresponent a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, i aquells municipis de l’Anoia que lliurement ho decideixin, en el marc de la revisió del PLA GENERAL TERRITORIAL DE CATALUNYA.
 

Atès que l’article 8 de la Llei 1/1995 que aprova el Pla Territorial de Catalunya, preveu que la revisió del Pla s’ha de fer, com a mínim, cada deu anys.
Atès que pròximament farà deu anys de l’aprovació del Pla i, per tant, s’ha de fer aquesta revisió.
Atès que les propostes i les determinacions del Pla Territorial General han d'afavorir la concreció i l'especialització de les polítiques sectorials i alhora han d'establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques.
Atès que són els plans d'àmbit territorial menor els que han de concretar aquestes directrius.
Atès que per a definir aquests àmbits, la legislació esmentada utilitza l'expressió: «unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques», i aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya perquè els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis de les diferents realitats territorials que conformen el país, i també -mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions-, a l'hora de planificar els serveis, el Govern ha de tenir en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals que defineix la Llei.
Atès que aquest Ajuntament, en Ple de data --------, va acordar instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear una vegueria pròpia per a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf en el marc de la nova organització territorial que es planteja des d’aquestes institucions.
Atès que en l’establiment dels àmbits de planificació territorials que estableix el Pla Territorial General de Catalunya, s’inclou l’Alt Penedès i el Garraf a l’Àmbit Metropolità, el Baix Penedès a l’Àmbit del Camp de Tarragona, i l’Anoia a l’Àmbit de les Comarques Centrals, sense tenir en compte que el conjunt d’aquests territoris tenen unes característiques pròpies que els uneixen amb una profunda similitud i complementarietat, alhora que els diferencia dels àmbits on han estat enquadrats.
Atès que, històricament, aquests territoris ja tenien una demarcació o vegueria comuna.
Atès que, actualment, el conjunt de territori que es proposa té prou entitat demogràfica, històrica i social, homogeneïtat física, coherència funcional o de relacions entre les comarques que les integren, integració i potència de l’estructura urbana, presència de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats econòmiques compartides i/o complementàries i realitats i problemàtiques comunes, en la mateixa o similar mesura que els set àmbits establerts al Pla Territorial General, una vegada modificat i reconegut l’Alt Pirineu i l’Aran.
Atès que l’àmbit funcional de planificació territorial d’acord amb el que disposa el Pla General -mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions-, s’ha de tenir en compte subsidiàriament pel que fa a la planificació de llurs serveis.
Atès tot l’esmentat.

 

DEMANEM al Ple d’aquest Ajuntament :
 

1 - Que insti el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear un nou àmbit funcional de planificació territorial dins la Revisió del Pla General Territorial de Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de l’Anoia que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta iniciativa.

 

2.- Que insti el Govern de la Generalitat a tenir en compte aquest nou àmbit funcional de planificació territorial als efectes dels plans parcials i sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i adequant-los al nou àmbit.

 

3 - Que traslladi aquest acord als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix Penedès, del Garraf i de l’Anoia, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de Política Territorial, al President del Parlament i al President de la Generalitat de Catalunya.