FÈLIX SIMON, ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 04.04.2006. Intervenció al ple del Consell C

  • Imprimeix

   
MOCIO DE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Bona tarda, president, conselleres/consellers, periodistes.... a totes i a tots els presents.

Volem agrair, de primer, l’esforç de totes aquelles persones que han fet possible la inclusió de la moció presentada per la Plataforma en aquest ple, creiem que es una mostra del capteniment i la responsabilitat del Consell que vol fer camí en el diàleg amb els ciutadans.

Fa uns mesos, aquest Consell Comarcal, en continuïtat amb l’esperit que va promoure el Pacte de Sant Martí, va aprovar dues mocions: primerament, la que instava les forces parlamentàries i governamentals al reconeixement de la Vegueria i, posteriorment, una altra moció per la qual es demanava el reconeixement del territori penedesenc com un Àmbit Funcional de Planificació Territorial, tot aprofitant que s’havia de Revisar el Pla general Territorial.

Es per això que, després d’haver donat el vist i plau a aquestes dues mocions, avui venim a invitar-los a prosseguir en el camí iniciat i a traduir en mesures pràctiques la seva voluntat per un Penedès millor en el context d’una vegueria pròpia. Ens agradaria que fos un cami que poguessin recórrer de conjunt amb totes les forces pòlitiques aquí aplegades.

Som una Plataforma cívica ciutadana i fins avui ens han donat el seu suport 7.814 persones, 80 entitats, 36 ajuntaments i els 3 Consells Comarcals per a la 1a moció i 31 ajuntaments i també els 3 Consells Comarcals per a la 2a, que encara està en procés de presentació... especialment a l’àrea anoienca.
D’un total de 82 mocions presentades, en tenim aprovades 74 (75).

I si ens referim a l’Alt Penedès, de la primera moció 19 ajuntaments a favor, 4 en contra i 4 pendents de votar, el que representa més del 80% de la població. I de la segona, 15 a favor, 1 en contra i encara tenim 11 ajuntaments pendents de la seva discusió. Però tot i això, ja representa més del 74% de la població.

Humilment, creiem que aquest és un bon aval per una plataforma i per a tots aquells penedesencs que volen la vegueria pròpia. No som una veu aïllada, exclusiva d’un grup o d’un sector polític. Expressem la veu diversa d’una voluntat comuna; una veu que ha anat rebent una creixent adhesió social i moral i que aspira a veure culminar la seva tasca en una institució concreta, la Vegueria, a partir precisament dels òrgans que l’acolliran i que hi intervindran: el territori representat democràticament pels Consells Comarcals i els ajuntaments. Venim, doncs, a donar-vos feina tot col·laborant en la vostra feina i demanant-vos, recíprocament, que col·laboreu amb la nostra, que és la de tots.

I per què hem presentat aquesta moció?
No cal insistir en els antecedents historics pels quals el Penedès ha constituït des del segle XIV una unitat geogràfica, social i econòmica. A partir de la Plataforma i de tota la gent que hi ha col·laborat directament o indirectament, un ampli sector ha anat prenent consciència social i política d’allò que és viscut d’una manera natural i espontània. Aquesta consciència de pertinença, davant la possibilitat d’una Vegueria Pròpia, ha tingut la virtualitat de motivar l’adhesió de tanta gent al projecte. El Penedès, fidel a la seva personalitat, ha anat manifestant-se en una voluntat clara: la de no ser una SUCURSAL METROPOLITANA, sinó una realitat penedesenca indivisible.

Aquesta realitat indivisible, ara i aquí, ens marca unes fites: volem aconseguir amb la Vegueria Pròpia i gràcies als instruments polítics de descentralització que ens prometen des de la Generalitat, la millora de la cohesió social, la conservació i l’augment dels recursos i del patrimoni cultural, econòmic i ecològic; l’equilibri territorial i la participació dels ciutadans en la gestió democràtica de la Vegueria.

Demanem, per tant, a aquest ple que tingui com a referent una Catalunya articulada en la diversitat i rebutgi el gegantisme de les macro-regions i el concepte de la Catalunya-ciutat. Ens sentim ben orgullosos que Barcelona sigui la capital del nostre país, però no n’ha de ser el monstre que la devori. Cal, doncs, que en funció d’aquests dos pols se sàpiga entendre que el reconeixement de la diversitat només té sentit quan es tradueix en joc democràtic.

Guiats per aquestes raons exposarem els punts de la nostra proposta.

Punt 1r
Proposem que:
aquest Consell Comarcal, fent-se ressò de la voluntat social i política expressada pel nostre territori, adopti el propòsit de fer arribar als poders públics catalans, amb veu clara, i unànime si és possible, que aquesta institució durà a terme tot allò que calgui per formar part, en la nova divissió territorial de Catalunya, de la Vegueria Penedès, com a ens diferenciat de Barcelona i de Tarragona.

Punt 2n
En aquest punt fem referència al l’Àmbit Funcional de Planificació, que va ser objecte de la segona moció aprovada per aquest Consell i del qual en proposem la reiteració en la sol·licitud.
Però abans de formular-lo en concret, crec convenient fer una consideració sobre les perspectives de posada en marxa de la reforma de divisió territorial per part de la Generalitat.
Si de primer es deia clarament que seria consultat el territori, en aquests moments, pel que sembla, encara no és possible. Per tant i en la mesura que s’allunya la reforma, cal que reivindiquem novament l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial propi.
Quan vam plantejar la moció sobre aquest tema i pel fet que el Pla Territorial exposava que, com a molt, havia d’esser revisat als 10 anys de la seva instauració, nosaltres pensàvem que els governants, primers a complir i a fer complir la llei, endegarien el procés de revisió. Però des de l’octubre de 2005 ja porta sis mesos de retard.

En defensa d’aquest àmbit propi, que inclou la realitat indivisible de què parlàvem abans, manifestem, un cop més, que el conjunt de territori que coneixem com a Penedès té prou entitat demogràfica, identitat històrica i social, homogeneïtat física, coherència funcional o de relacions entre les seves comarques. Té integració i potència en l’estructura urbana; té presència de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats econòmiques compartides i/o complementaries i realitats i problemàtiques comunes, en la mateixa o similar mesura que la resta d’àmbits establerts al Pla Territorial General.
Si les institucions del territori ho demanen, cal que siguin escoltades, ja que plantegen actualment unes demandes urgents i reuneixen, de fet, les característiques exigides per l’informe Roca sobre el qual es s’orienten les bases establertes per a la divisió territorial.

I serà sobre aquests àmbits que els plans territorials parcials han de marcar les directrius de desenvolupament de les diferents realitats territorials que conformen el país. Cal, doncs, que mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en Vegueries, el Govern activi la creació d’aquest àmbit i tingui en compte, d’avançada, la seva realitat a l’hora de formular noves planificacions. Només cal veure que en els darrers mesos han estat diversos els plans sectorials (Benestar social, Justicia,... etc) que encara són pensats segons els àmbits funcionals de planificació, establerts segons el Pla General de l’any 1995, amb la modificació de l’Alt Pirineu.

Per tot plegat, proposem que:
s’insti, als poders publics, segons els moment i l’oportunitat, que duguin a terme la revisió prevista dels Àmbits Funcionals de Planificació i que tinguin en compte la nostra realitat territorial i la voluntat explícita de constituir un Àmbit propi del Penedès, que compartim amb les comarques del Garraf, el Baix i l’Alt Penedès, a l’espera de la decisió de l’Anoia, en fase de formulació.

Punt 3r
I com que sabem que hi ha molts interessos en joc, creiem que no podem quedar-nos en una nova moció-declaració. Cal que posem en marxa tots els mecanismes necessaris perquè que el Parlament de Catalunya ens reconegui com a realitat funcional pròpia.

Per això, proposem que:
els acords presos pel nostre Consell Comarcal de l’Alt Penedès sobre la Vegueria i sobre l’Àmbit Funcional de Planificació, es transmetin als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de Política Territorial, al conseller de Relacions Institucionals i Participació, al conseller de Governació i Administracions Públiques al President del Parlament i al President de la Generalitat de Catalunya.


Punt 4t
L’esperit i la finalitat d’aquestes mocions necessiten instruments per a fer-se eficaços. Cal que arribin als poders públics i els moguin a prendre decisions. Més encara: comptant amb l’aval d’aquesta institució, cal que siguin difosos en la Comarca a través de la informació i el debat per tal d’intensificar la presència d’una demanda cada cop més majoritària.

Per aconseguir aquests objectius proposem la creació d’una comissió paritària entre el Consell Comarcal i la Plataforma. Pel fet que es tracti d’una iniciativa que por semblar inusitada, creiem que aquesta paritat està fonamentada en els següents elements:

- La iniciativa ha tingut com a principal protagonista la Plataforma, que ha desvetllat el
tema entre la població.
- L’aportació de plantejaments realitzada per la Plataforma i el debat creat entorn de la
Vegueria.
- L’adhesió de més del 74% dels ajuntaments i dels 3 Consells Comarcals del Penedès sobre les dues mocions presentades; l’adhesió de ciutadans i entitats;
- El fet que ciutadans, municipis Consell Comarcal, i Plataforma, d’una manera o altra
en serem afectats, o hi estarem implicats, globalment o particularment, per aquesta
Vegueria.

La comissió expressaria la situació real creada i promoguda pels portaveus populars que és la d’unes expectatives compartides per un ample sector de població i de municipis que no s’haurien produït sense aquesta iniciativa. Una situació que tindria el seu coronament essencial i necessari en la intel·ligent i posterior incorporació de les institucions en una causa esdevinguda comú.
És una aposta de participació democràtica, que si reeixís en facilitaria d’altres, i que té arrels en passades experiències democràtiques a Catalunya.

La formulació, doncs, d’aquest 4t punt és la següent:


Proposem que:
1 es constitueixi, en el termini màxim d’un mes i a partir de la data d’aquest ple, una comissió paritària entre el Consell Comarcal i la Plataforma com a instrument per a promoure:
a. la instauració, per part dels poders públics, de la Vegueria Penedès;
b. la difusió del seu coneixement i finalitats;
c. la creació d’un àmbit de debat sobre els continguts de l’Àmbit de Planificació
Territorial en vistes a la Vegueria.
2. La comissió tindrà aquestes característiques:
a. Estarà integrada per 4 membres del Consell i 4 de la Plataforma. El
President ho seria en representació dels grups polítics i el Secretari, per
part de la Plataforma.
b. Es reunirà, com a mínim, un cop al mes;
c. els acords es prendran per consens, o quan aquest sigui impossible, pels
2/3 dels presents. Els acords econòmics, en cas de no arribar-se al
consens, necessiten ser aprovats pel següent ple del Consell Comarcal
que es convoqui.


Punts 5 i 6
No creiem que ningú pugui dubtar de la necessitat de fer visible a nivell comarcal la presa de consciència i l’acció positiva d’aquest Consell i de la Plataforma en favor de la Vegueria. Per això

Proposem que:
es procedeixi a la difusió i col·locació dels elements publicitaris que es considerin oportuns per tal de donar a conèixer amplament a la població el sentit de la Vegueria i el propòsit institucional d’aconseguir-la per a la comarca.

En consonància amb el punt anterior i com a complement necessari, així mateix,


proposem que:
s’estableixi, atenent cada cas i a partir de la comissió paritària, una assignació de recursos econòmics suficients que facin viable la tasca del Consell Comarcal - a nivell institucional- i alhora de la Plataforma, -com instància popular- de continuar treballant pels objectius comarcals que fan referència a la Vegueria.


Punt 8è.
Aquest darrer punt va adreçat a crear un marc de coherència entre allò que el Ple del Consell acorda i les actuacions dels representants d’aquest Consell Comarcal.
Esdevé totalment contradictori demanar un àmbit funcional de planificació territorial i a la vegada, formar part d’un nou Pacte integrat pels municipis de l’Arc Metropolità, que de forma conjunta amb la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de municipis de l’Àrea Metropolitana, pretén, segons declaració pública: “coordinar-se per influir sobre els organismes de l’Administració de la Generalitat i de l’Estat, que decideixen i actuen sobre el territori”.

Creiem que si pretenem estar en totes les taules de decisió, quan ens n’adonem, ja no en podrem sortir. El nostre pes específic dintre de la regió metropolitana és prou escàs i feble com perquè a l’hora de planificar no ens caigui a nosaltres tot allò que d’altres rebutgen.
Només amb un poder cohesionat entre les diferents comarques de la Vegueria Penedès i amb un plantejament comú davant el Parlament i el Govern de Catalunya, úniques Institucions que en tot cas han d’estar per sobre dels nostres municipis, només així, és possible entendre la pervivència de les nostres comarques amb un tarannà propi, i amb la possibilitat de ser elles mateixes les que marquin la forma de desenvolupar-se.

Per això us demanem i proposem que
els representants del Consell Comarcal, situats en qualsevol mena d’organisme en els qual puguin tractar-se temes relatius a l’ordenació territorial, hi siguin presents només a títol informatiu; i en tot cas, quan els calgui prendre alguna decisió, aquesta hagi de ser debatuda i adoptada, si es considera pertinent, pel Ple del Consell Comarcal.

I aquí s’acaba la nostra proposta. Ara voldríem que el treball real li doni continuïtat.

I si malgrat tot l’argumentari exposat hi ha qui encara dubte, jo proposo fer una breu reflexió per demanar al President i a les conselleres i consellers d’aquest Consell Comarcal, que sigui sol.lidaris amb les comarques veïnes del Garraf, Baix Penedès i també l’Anoia, majoritariament ells també han votat a favor de les mocions per una Vegueria Pròpia, la VEGUERIA PENEDÈS,

L’èxit ha de ser de totes i tots.

VOSTÈS TENEN LA PARAULA!

MOLTES GRÀCIES

Fèlix Simon
Portaveu de la “Plataforma per una Vegueria Pròpia”
03.04.2006