Intervenció de Dídac Gallego al ple de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès, 21.03.06

  • Imprimeix

PLE EXTRAORDINARI SOBRE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Sr. Alcalde. Sres i Srs. Regidors, gent del Penedès.
Fa nou messos, si, exactament com tot un embaras, que en aquest Ajuntament es començava un seguit de mocions a aprovar pel reconeixement de la Vegueria del Penedès.
Primerament la moció que instaba a les forces parlamentaries i gubernamentals al reconeixement de la Vegueria i posteriorment unaltre moció en la que calia reconeixer el territori Penedesenc com ambit funcional de Planificació Territorial, aprofitant que s’havia de Revisar el Pla general Territorial.
Malgrat que a l’Alt Penedès, Baix Penedes i Garraf, es supera amb escreix el 75 % de la representació popular en favor tant de la Vegueria com de l’Ambit funcional, a Palau, i a la Cort, sembla ser que no se n’assabenten.
Es per això que despres d’haver-vos demanat el recolçament a les mocions, avui, som aqui per demanar-vos que superat l’embaras, comencem un nou cami.
Un cami en el que totes les forces pòlitiques hi teniu lloc, sempre que volgueu arribar a destí, i no us sumeu per poder aturar l’onada.
Es evident que ens adrecem fonamentalment a vosaltres, membres del PSC, l’unic partit que a l’Alt Penedès, i a diferencia de l’actitut que han sostingut els vostres companys del Baix Penedès, heu votat majoritariament en contra de la iniciativa, en els Ajuntaments on se us ha presentat la 1ª moció, i en aquells que controleu, en general la esteu retenint, per que no s’arrivi a votar.
S’ens fa per tant dificil creure en la bona voluntat d’aquestes darreres setmanes, però estem totalment disposats a obrir-vos les portes, tal i com ho hem fet en totes i cadascuna de les forces politiques, en la mesura que passeu del no a la Vegueria Penedès, a un sí clar en aquest sentit, i ara comenceu a tenir la primera oportunitat.
Només voldria fer un petit esment a les finalitats que ja inicialment en aquella primera moció apuntavem com a fonament de la nostra petició.
Deixant a banda ja els antecedents historics, pels quals el Penedès ha constituït des del segle XIV una unitat geogràfica, social i econòmica.
Defensant la seva necessitat des de una vessant també solidaria envers a una noció de Catalunya en la que Barcelona n’es la capital, pero no el monstre que la devora.
Perquè la seva existencia equilibraria el territori i la població del país, i respectaria una zona agrícola, marítima i natural entres les dues grans àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.
Creient que la recuperació d’una vegueria pròpia comportaria avantatges molt importants per als ciutadans:
Refermaria la nostra capacitat de decisió a l’hora de definir les grans línies estratègiques del nostre territori, que, per la situació geogràfica que té, pateix les pressions metropolitanes.
Permetria gestionar millor els serveis públics i les infraestructures, així com l’ús dels recursos públics en general, en apropar la gestió a la ciutadania.
Ens donaria força i sobirania a l’hora de participar en les decisions de futur del país, en disposar d’una veu pròpia.
Reforçaria els llaços socials i culturals que han anat forjant la nostra identitat, contribuint a una millor qualitat de vida.
Per totes aquestes raons, entenem que cal que aquest Ajuntament, davant l’oblit dels altres poders publics catalans els faci arribar una veu clara, unanim, si es posible i diafana per la qual s’entengui que aquesta Institució fàrà tot allò que calqui per que el seu desitg i anhel de formar part en la nova divissió territorial com a un ens diferenciat de Barcelona i de Tarragona, en la Vegueria Penedès, sigui un fet, atès que el territori i sobre tot les persones que vivim en ell, aixi ho desitjem.
Bé, però si es important que tinguin clar que volem la Vegueria Penedès, atès que cada vegada sembla mes lluny el moment en que es possi en marxa aquest procès, que permeteu-me, inicialment deien clarament que en seria consultat el territori, i que sembla ser ara això i aquì no pot ser, ja que tenen prou constància del seu resultat, cal dons en la messura que s’allunya la seva posada en escena, que reivindiquem encara amb mes força l’àmbit funcional de planificació territorial propi.
Aquest era l’objectiu de la 2ª moció. Aquesta ha estat acollida per totes les forces politiques, si bé el PSC en general , en aquest cas ha fet tots els papers de l’Auca.
Ens alegra per això que en aquest Ajuntament hi hagues unanimitat i esperem que avui també es doni.
Per que la importància de tenir un àmbit propi ha esdevingut essencial i fonamental per tal d’assolir en un futur la Vegueria. Nomes cal veure que en els darrers messos han estat diversos plans sectorials (Benestar social, justicia,... etc) que son pensats segons els àmbits funcionals de planificació que el Pla General de l’any 1995, amb la modificació de l’Alt Pirineu, ha establert.
Quan varem plantejar la moció, creiem encara en les fades, i com sia que el Pla Territorial exposava que com a màxim en 10 anys havia d’esser revisat, nosaltres pensavem que els governants, primers en complir i fer complir la llei, engegarien el proces de revissió.
Però heus aqui que fa mes de sis mesos, octubre de 2005, data prevista, i la Revissió no s’ha fet.
Per això el segon punt de l’ordre del dia demana que instem als poders publics per que facin aquesta revissió i en ella ens tinguin en compte.
I per què volem un àmbit?.
Per que es aquesta unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques sobre la que els plans territorials parcials, han de marcar les directrius de desenvolupament de les diferents realitats territorials que conformen el país, i també, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en Vegueries, el Govern, els ha de tenir en compte.

Entenem que el conjunt de territori que coneixem com a Penedès te prou entitat demogràfica, identitat històrica i social, homogeneïtat física, coherència funcional o de relacions entre les comarques que les integren, integració i potencia de l’estructura urbana, presencia de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats econòmiques compartides i/o complementaries i realitats i problemàtiques comunes, en la mateixa o similar mesura que la resta d’àmbits establerts al Pla Territorial General, per la qual cosa, si les institucions del Territori ho demanen, cal que siguin escoltades, ja que reuneixen les característiques exigides per l’ informe Roca.

Però com sabem que hi ha molts interessos en joc creiem que no podem quedar-nos en una nova moció-declaració, ara cal ja posar en marxa tots aquells mecanismes que siguin necessaris per tal que el Parlament de Catalunya ens reconegui com a realitat funcional pròpia, i d’això us en parlen els altres punts d’aquest Ple extraordinari.

Cal però també no oblidarho i per això us demanem que es doni trasllat dels acords presos als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix Penedès, del Garraf i de l’Anoia, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de Política Territorial, al conseller de Relacions Institucionals i Participació, al conseller de Governació i Administracions Públiques al President del Parlament i al President de la Generalitat de Catalunya.

Esperem dons que en aquesta ocassió, en funció de les diferents manifestacions publiques fetes, tots els grups d’aquest ajuntament recolceu donar major impuls a la Vegueria Penedès i el seu ambit funcional de Planificaciò Territorial.

Didac Gallego
Plataforma per una Vegueria Pròpia