Intervenció de Josep Faura al ple de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès, 21.03.2006

  • Imprimeix

PLE EXTRAORDINARI SOBRE LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Punt 4t

Es proposa:
Crear una comissió constituïda per un representant de cada partit polític amb representació municipal, (CiU, IC, CUP, ERC, PP i PSC) i per sis persones designades pel Secretariat de la “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, amb les funcions de :

Comentari sobre aquesta comissió

Al marge d’altres plantejaments que podríem fer sobre la democràcia participativa, creiem que la paritat que contempla aquesta comissió està fonamentada en aquests elements:
- la iniciativa duta a terme per la Plataforma, que ha superat inèrcies polítiques
de tota mena;
- la iniciativa, per part de la Plataforma, en l’aportació de plantejaments en el
debat per la Vegueria;
- l’adhesió de més del 70% dels ajuntaments i dels Consells Comarcals del
Penedès sobre les dues mocions presentades;
- l’adhesió de ciutadans i entitats;
- el fet que tots plegats, ciutadans, càrrecs electes i Plataforma, d’una manera o
altra ens afectarà, globalment o particularment, aquesta Vegueria.

La comissió expressaria una situació real: la d’unes expectatives que no s’haurien produït sense la iniciativa popular i la intel·ligent posterior incorporació oficial, que se sent directament afectada per la nova institució i que vol ser respectuosa, responsable i positiva; i agraïda.

La comissió representaria una experiència d’acció ciutadana unida amb la de les forces polítiques. Provem-ho i deixem-nos de parlar amb termes abstractes sobre la participació.

Seria una forma d’exercitar-se, per la via de l’acció, en el paper que hauria d’oferir la futura Vegueria a les bases populars incorporant-les al diàleg i al debat, cadascú des del seu punt de partença.

Reconeixem que és una experiència inusitada, però lògica donada la trajectòria seguida i que té arrels en passades experiències democràtiques a Catalunya. Per això mateix és també una experiència trencadissa... Estem segurs, però, que serà molt valuosa si té èxit. Demana tenir tothora ben presents i clares les finalitats d’aquesta campanya: una Vegueria per al Penedès sense condicionants externs ni interns que la menysvalorin.

PUNT A:

Coordinar totes les accions a dur a terme per promoure i impulsar les accions necessàries per tal que, tant els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya, prenguin plena consciència de la ferma voluntat d’aquest ajuntament d’aconseguir “la Vegueria Penedès”.

Proposem partir d’aquests supòsits que plantegem genèricament i que l’experiència posterior ja concretaria:


1.- Creació de la comissió
La comissió s’ha crear dins el termini màxim d’un mes a partir de la data d’aquest ple, a convocatòria del sr. Alcalde o d’aquella persona a qui ell delegui aquesta funció.

2.- Àmbit d’actuació
Cada sector integrant de la comissió - el corresponent als 6 representants de les formacions polítiques i el dels 6 representants de la Plataforma - ha de tenir iniciativa pròpia, seguint la lògica del grup, i no ha d’esperar que li ho recordi l’altre sector.

3.- Organització
La comissió i cada sector s’organitzarien de manera autònoma.

4.- Comunicació
Caldria establir un sistema de comunicació realitzada en nom de cada grup, fàcil, assequible i regular, no lligat necessàriament a les reunions, per tal de donar a conèixer projectes i realitzacions i facilitar l’intercanvi d’opinions.

5.- Reunions de la comissió
Les reunions de comissió serien per valorar experiències, proposar accions comunes, aproximar postures en cas de dissens i promoure el que es preveu en el punt B d’aquest acord: “posar les bases del desenvolupament d’aquest nou àmbit funcional de planificació territorial”. Cal partir d’un sa respecte per a l’autonomia respectiva.
Cal que les reunions siguin periòdiques i regulars.

6.- Accions en comú
Són necessàries i justifiquen en bona mesura la creació d’aquesta comissió.
Haurien d’anar adreçades, sobretot, al desenvolupament del punt B abans esmentat.
Han de partir del context dels acords presos en aquest ple.

PUNT B:

Promoure i reforçar els lligams amb tots aquells ajuntaments i consells comarcals, que lliurement vulguin afegir-s’hi, per posar les bases del desenvolupament d’aquest nou àmbit funcional de planificació territorial.

1.- Diàleg
La comissió, presa en conjunt, va adreçada a crear un espai de debat i, si pot ser, de consens, sobre el que serien els referents bàsics d’aquest àmbit de planificació territorial, a través d’un programa concret de temes a tractar:

- estratègia política de cara a la consecució de la Vegueria,
- infraestructures de mobilitat i ambientals,
- espais lliures,
- sistemes urbans,
- població,
- urbanisme,
- ensenyament,
- justícia,
- salut,
etc.

2.- Declaracions
La comissió estudiaria en tot moment la conveniència de pronunciar-se davant les iniciatives d’altres institucions o grups que puguin afectar, en qualsevol sentit, el projecte de Vegueria.

3.- Accions pròpies d’aquest punt B
Haurien de ser conjuntes entre els dos sectors de la comissió. O realitzades prèvia informació mútua de les parts.

Consideracions finals
La posada en pràctica d’aquests acords demana sensibilitat i sinceritat entre ambdós sectors. I molta claredat. L’experiència, fins ara, d’accions comunes amb grups polítics no és massa reeixida. Els càrrecs electes, molt sovint, van a la seva i volen fer la seva; i en qüestions unitàries, o encara que no ho siguin, acaben barallant-se perquè tenen com a patró principal el partit. En el nostre cas, això ho hauríem de desmentir per la via dels fets.

Tenim una Vegueria per fer al nostre petit terròs. Es tracta d’oferir un servei a la gent, no al partit o als coneguts o a l’ego personal.
N’hem de sortir contents i disposats a tornar-hi.
L’èxit ha de ser de tots i l’hem de celebrar amb una gran foto de grup.


Josep Faura
Plataforma per la Vegueria Penedès